Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


PORADY TECHNICZNE

20.08.2013.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOWICY NWGD1034 PAFANA.

 

ULOTKA DO POBRANIA - Instrukcja_obsługi_NWGD1034_2013 (plik Pdf.)

 

Życzymy dobrego dnia.

Dział Marketingu.

e-mail: marketing@pafana.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.07.2013.

Parametry skrawania dla frezów z płytkami okrągłymi RP.. Pafana.

Dotyczy frezów: R654...-..., R554...-..., R454...-...

ZAPRASZAMY.

marketing@pafana.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.05.2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOCZENIE.

Dobór płytek wieloostrzowych i parametrów obróbki przy toczeniu. 

Doboru płytki i parametrów obróbki dokonuje się w oparciu o następujące dane wejściowe

1. Przedmiot obrabiany:  materiał, - kształt, - dokładność wymiarów i kształtu,

                                    - chropowatość powierzchni.

2. Obrabiarka: - moc, - prędkość obrotowa wrzeciona,
                        - sztywność układu Obrabiarka - Uchwyt- Przedmiot - Narzędzie.

W zależności od zadania obróbkowego, określonego w danych wejściowych należy dokonać doboru
odpowiedniego: kształtu płytki, łamacza, gatunku węglika spiekanego i parametrów obróbki - głębokości skrawania, posuwu i prędkości skrawania. Zalecany jest następujący tok postępowania :
A.Określenie rodzaju obróbki.


 

B. Wyboru systemu mocowania płytki wieloostrzowej dokonujemy zgodnie z zaleceniami
    informacji technicznej - patrz noże tokarskie składane.
 
C. Dobór kształtu płytki wieloostrzowej.
 
Dobór kształtu płytki wieloostrzowej wynika z kształtu przedmiotu obrabianego i możliwości podejścia narzędzia
do obrabianego profilu. W wyniku takiej analizy należy dokonać wyboru kąta przystawienia Kr, który wynika z
rodzaju noża tokarskiego składanego oraz wybrać kształt płytki spośród: płytek kwadratowych (S), trójkątnych (T),
okrągłych (R), rombowych (C, D i V) lub trygonalnych (W). W przypadkach, gdzie ograniczenia kształtu przedmiotu
nie występują należy dążyć do obniżenia kosztów narzędziowych i stosować płytki o maksymalnej ilości ostrzy
i dużym kącie wierzchołkowym εr - np. płytki kwadratowe (S) w pierwszej kolejności, a następnie trygonalne (W),
płytki trójkątne (T), rombowe (C), rombowe (D). W przypadku niesztywnych układów obróbki i skłonności do drgań,
kąt przystawienia Kr należy przyjmować bliski 90o lub mniejszy.  
 
D. Dobór rodzaju łamacza.
 
W zależności od rodzaju wykonywanej obróbki oraz gatunku materiału obrabianego należy dokonać wyboru
właściwego łamacza wyprasowanego lub wyszlifowanego na powierzchni natarcia płytki wieloostrzowej.
 
E. Dobór wielkości płytki.
 
Płytki o określonym wcześniej kształcie i rodzaju łamacza występują w odpowiednich wielkościach
dla płytek tokarskich ujemnych oraz dodatnich.
Ze względów wytrzymałościowych długość czynnej krawędzi skrawającej lSa nie może przekroczyć wartości
dopuszczalnych, charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów i kształtów płytek.
Znając wielkość i podział naddatku na obróbkę, wynikający z zadania technologicznego należy dla wybranego
kształtu płytki i kąta przystawienia Kr określić długość boku płytki (I) pokazaną poniżej:

 

 

F. Dobór promienia naroża.
 
Dla określonego rodzaju obróbki - dokładnej, średniej lub zgrubnej - wielkość promienia naroża ma wpływ na
chropowatość powierzchni obrabianej oraz wytrzymałość płytki (obróbka zgrubna). Mając żądaną chropowatość
powierzchni Ra na podstawie wykresu - patrz tablica poniżej  “spodziewanej chropowatości powierzchni po toczeniu” 
można dobrać właściwy promień naroża płytki oraz określić właściwy posuw.
 
 
 
Wartość posuwu nie może być jednocześnie zbyt mała z uwagi na prawidłowe łamanie wiórów określone
na wykresie łamania, podanym dla wybranej płytki. Przy niesztywnym układzie Obrabiarka - Uchwyt - Przedmiot -
- Narzędzie i tendencjach do drgań oraz tam, gdzie szczególnie zależy na gładkości i wyglądzie powierzchni
(ślady obróbki) należy dobierać mniejsze wartości promienia re.
 
Przy obróbkach dokładnych należy zatem optymalizować posuw f i wielkość promienia re, wychodząc z możliwie
najmniejszych promieni i dobierając posuw f ł f(max), zapewniający właściwe łamanie wiórów. Dla obróbki zgrubnej
należy dobierać możliwie duże promienie naroża re, pozwalające uzyskać dużą wytrzymałość płytki i jednocześnie
duże wartości posuwu f.
Wartości posuwów nie mogą przekraczać wartości granicznych:
- Dla płytek kwadratowych S i rombowych C     f ł (0,6 - 0,7) re
- Dla płytek trójkątnych T i rombowych D           f ł (0,4 - 0,6) re
 
G. Dobór gatunku węglika spiekanego.
 
Wybrane płytki dostępne są w gatunkach węglika spiekanego zaznaczonych kropkami na kartach katalogowych,
przedstawiających asortyment płytek. Charakterystyka gatunków i ich przynależność do grup zastosowania ISO
przedstawiona jest na Tablicach: Nr 2A, 2B (str.279-280), Nr 4A, 4B (str. 303-304). Znajdują się tam również
informacje o stosowanych rodzajach powłok z: TiN, TiCN, Al2O3, TiAlN nakładanych metodą chemiczną CVD lub
fizyczną PVD. Do obróbek zgrubnych należy dobierać gatunki węglików o większej ciągliwości. Do obróbek
dokładnych należy dobierać gatunki węglików o większej odporności na ścieranie. W większości płytek PAFANY
istnieje ścisły związek funkcjonalny rodzaju łamacza i gatunku węglika spiekanego, co pozwala dobrać optymalny
rodzaj płytki do konkretnego zadania technologicznego. Wyboru gatunku należy dokonywać zaczynając od
"gatunku pierwszego wyboru", który jest zaznaczony symbolem     „ * „    na kartach katalogowych z asortymentem
płytek.
 
H. Dobór parametrów obróbki.
 
Właściwe parametry skrawania dla określonej obróbki uzależnione są od:
 - rodzaju obrabianego materiału ( jego właściwości ), - rodzaju obróbki ( dokładna, średniodokładna, zgrubna ),
 - obrabiarki ( jej stanu technicznego ), - oraz wcześniej dobranych narzędzi i płytek ( gatunku i łamacza ).
Przy doborze parametrów skrawania, posuwu f0, głębokości skrawania ap i prędkości skrawania V, należy kierować się
poniższymi zasadami:
- należy zwrócić uwagę aby wyznaczona głębokość skrawania i posuw ( ap i f ), znajdowały się na wykresie
 łamania wewnątrz zalecanego obszaru, gwarantującego właściwe łamanie wiórów.
- zaleca się przyjmować pierwszy dobór parametrów posuwu i głębokości skrawania z obszaru preferowanego,
 zaznaczonego poniżej na przykładowym wykresie łamania.
 
Jeżeli dla wybranej płytki nie ma podanego wykresu łamania, wówczas w celu zapewnienia
prawidłowego łamania wiórów zaleca się dobierać posuw f w granicach pomiędzy f(min) a f(max)
oraz głębokości skrawania pomiędzy ap(min) a ap(max), zgodnie z Tablicą 6 str 300. Katalogu  Pafana 10/2012.

 

Design by Venti