Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


Projekty Rozwojowe

 Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie:

"Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.

http://www.custom-itap.p.lodz.pl/

 

 

 

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie „INFRASTRUKTURA B+R dla przedsiębiorstw”.

Projekt pt. „Wsparcie zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu prowadzenia prac B+R w zakresie implantów indywidualnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowana jest umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.02.01-10-0011/17-00. Projekt zakłada rozwój zaplecza badawczo rozwojowego, w tym zakup maszyn i urządzeń w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie spersonalizowanych wyrobów medycznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie „IMPLANT”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt IMPLANT: „Opracowanie hybrydowej technologii wytwarzania indywidualnych implantów medycznych” współfinansowany przez NCBR.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie INNOLOT.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Dotacje na innowacje”
Projekt Innolot:
„Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej” współfinansowany przez NCBR.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie INNOTECH.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Projekt nr INNOTECH-K3/IN3/22/227337/NCBR/14 pn. "Opracowanie narzędzi i technologii do samoczynnego wykonywania sfazowań krawędzi", współfinansowany przez NCBR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PFN „PAFANA” S.A. realizowała projekt pt.: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Design by Venti