Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiskowa

Misja PFN „PAFANA” S.A.

Wspieramy rozwój naszych Klientów dostarczając efektywne rozwiązania w obróbce skrawaniem, jako lojalny partner i kompetentny doradca.

Gwarancją wysokiej jakości partnerstwa (współpracy) z PFN "PAFANA” S.A. firmy narzędziowej z kilkudziesięcioletnią tradycją jest jasno określona misja firmy oraz wynikające z niej cele polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.


POLITYKA JAKOŚCIOWA i ŚRODOWISKOWA

Deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem, przestrzeganie prawa w tym zakresie oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników w każdym z tych obszarów.

Głównymi celami przedsiębiorstwa są:
• kompetentne i profesjonalne doradztwo w obróbce skrawaniem,
• oferowanie innowacyjnych produktów i usług wysokiej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych    technologii przyjaznych środowisku,
• lojalność i wiarygodność we współpracy z Klientami oraz utwierdzanie zaufania do wyrobów i usług marki „PAFANA”
• dążenie do zrównoważonego rozwoju i docenianie znaczenia problematyki ekologicznej.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest :
• elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków i wymagań klientów i rynku
• prowadzenie prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych oraz współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi
• sprawne i kompetentne załatwianie spraw w terminach i trybach obowiązujących w przepisach prawa i procedurach
• Stałe dążenie do doskonalenia obsługi Klienta oraz ocena satysfakcji Klienta
• optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich, finansowych, technicznych, technologicznych oraz surowców i materiałów,
• identyfikacja pracowników z celami przedsiębiorstwa oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
• wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych,
• stawianie wysokich wymagań w zakresie jakości i ekologii swoim dostawcom i kooperantom,
• doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a naszą firmą oraz komunikacji wewnętrznej,
• stosowanie technologii i surowców o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych
• minimalizacja negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrzne

Realizacja naszej naczelnej zasady, jaką jest jakość to:
_ Kształtowanie przekonań, że jakość tworzy się na każdym stanowisku pracy i każdy pracownik jest za nią odpowiedzialny. „Następny w procesie jest Twoim Klientem”.

Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie naszej działalności uwzględniają aspekty środowiskowe. Przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących środowiska przyjmujemy jako wymóg minimalny. Działania Przedsiębiorstwa prowadzone są w sposób zorganizowany, zgodny z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem. System ten jest stale weryfikowany i doskonalony. W naszych działaniach kierujemy się przyjętą Misją i Wartościami.
Zapewniamy, że niniejsza polityka jakości i środowiskowa jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy.
Za określenie zintegrowanej polityki jakości i środowiskowej jej wdrożenie i weryfikację jestem osobiście odpowiedzialny.

Pabianice, 09.12.2015.
PREZES ZARZĄDU mgr inż. Andrzej Styczyński

 

 

 

 

 

 

Załącznik:
Naszymi celami zapewniającymi rozwój firmy i zadowolenie akcjonariuszy jest:
• utrzymanie i poszerzanie udziałów na rynku polskim,
• zwiększanie udziałów na wyznaczonych strategicznie rynkach zagranicznych,
• dążenie do osiągnięcia przewagi nad konkurencją poprzez dostosowanie się do zmieniających się warunków i wymagań klienta
• konsekwentna realizacja strategii zdobycia satysfakcji klienta
• osiąganie i utrzymanie pożądanej jakości przy optymalnych kosztach
• doskonalenie świadczonych usług w oparciu o aktualne potrzeby klientów,

Szczegółowe cele zadeklarowane w Polityce Jakości i Środowiskowej będziemy realizowali poprzez

• szkolenie i podnoszenie kwalifikacji wszystkich zatrudnionych pracowników
• kulturalną i rzetelną obsługę klienta w celu jego pełnego zadowolenia
• efektywne zużycie surowców i mediów,
• usprawnianie przepływu informacji poprzez organizowanie zespołów problemowych
• podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
• zapewnienie stabilizacji pracownikom
• preferowanie kooperantów i dostawców proponujących wyroby i usługi przyjazne i bezpieczne dla środowiska
• wyznaczanie, dokumentowanie i realizację celów w zakresie ochrony środowiska - roczne Programy Środowiskowe
• promowanie wśród załogi postaw prośrodowiskowych
• rozpowszechnianie polityki środowiskowej i jakościowej wśród pracowników, klientów, poddostawców i kooperantów
• informowanie lokalnej społeczności o zakresie działań PFN „PAFANA” S.A. na rzecz środowiska

Do porania: Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiskowa Pafana S.A.  plik Pdf.

Design by Venti